Total Pageviews

Friday, 5 August 2011

TATABAHASA- PEMBENTUKAN KATA ( penggandaan, pengimbuhan, dan pemajmukan)

MORFOLOGI /PEMBENTUKAN KATA

PROSES PENGGANDAAN


Penggandaan – kata dasar yand digandakan ( diulang sebutannya)
- penggandaan penuh, penggandaan separa, penggandaan berentak
* membawa aspek makna yang tertentu
- maksud jamak/banyak (rumah-rumah, baju-baju)
- maksud tunggal/satu (kanak-kanak, rama-rama, lelabah)
- nama haiwan/binatang (jejantik, kelip-kelip,kunang-kunang, dedalu)
- menyerupai sesuatu (anak-anak, orang-orang, siku-siku)
- pelbagai/beraneka jenis (kayu-kayan, hutang-piutang, kuih-muih)
- perbuatan yan berulang-ulang (menggeleng-geleng, melonjat-lonjat)
- perbuatan yang berbalas-balas/saling ( bersalam-salaman, bantu-membantu)
- perbuatan yang berlanjutan ( berangan-angan, tercari-cari)

Jenis-jenis penggandaan:
a)penggandaan penuh – menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar
berimbuhan/tanpa imbuhan
( hotel-hotel, penumpang-penumpang, pemburu-pemburu)

b)penggandaan separa – menggandakan sebahagian daripada kata dasar
- kata dasar boleh terdiri daripada kata tunggal/kata terbitan
i) penggandaan suku kata yang pertama pada kata dasar
( tamu-tetamu, daun-dedaun, bola- bebola)

ii) penggandaan kata dasar berimbuhan hanya menggandakan kata dasar utama dan tidak melibatkan imbuhan sekali
- gandaan boleh berlaku di hadapan/di belakang kata dasar
( bertolak-tolak, sayang menyayangi, bersalam-salaman)

c) Penggandaan berentak – menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi
kata dasar dalam penggandaan ditambah dengan perkataan yang lain bunyinya
i) penggandaan berentak pengulangan vokal
saki – saki-baki hiruk – hiruk-pikuk
calar – calar-balar

ii) penggandaan berentak pengulangan konsonan
tanah- tanah-tanih compang-compang-camping
gopoh - gopoh-gapah

d) Penggandaan bebas- - penggandaan yang tidak melibatkan ciri-ciri
persamaan bunyi
riuh – riuh-rendah segan – segan-silu



PROSES PENGIMBUHAN
- Imbuhan ialah bentuk terikat yang ditambah pada kata yang lain sehingga dapat
mengubah bentuk dan makna sesuatu kata.
- Imbuhan dapat mengubah atau menetapkan kelas pelbagai kata seperti kata nama,
kata kerja kata adjektif dan kata keterangan

IMBUHAN AWALAN
1) Awalan beR-
a) Awalan beR- + kata nama

- mempunyai/ memiliki ( bermisai, berjanggut, berbulu, berduri, berisi)
- memakai/ menggunakan ( berkasut,berkereta, bertali, bersudu)
- mengerjakan/ mengusahakan ( berkebun, berkedai, berladang, bersawah)
- menghasilkan/ mengeluarkan ( berbuah, bertelur, berdarah, berpeluh, beranak)
- meminta bantuan daripada ( berguru, berdukun )

b) Awalan beR- + kata kerja
- melakukan perbuatan ( berkumpul, berlari, bertukar, berucap )
- perbuatan yang melibatkan / mengenai diri ( bercukur, bersolek, bersembunyi
berhias, berehat, berjemur )
- saling melakukan perbuatan ( berkelahi, bergaduh, bertumbuk,bertemu )
- keadaan yang sudah sedia berlaku ( bersusun, berjahit, berjawab, bertulis)

c) Awalan beR- + kata adjektif
- berada dalam keadaan ( bergembira, bermuram, berdukacita )
- memperoleh/mendapat ( beruntung, berjaya berhasil )
-
d) Awalan beR- + kata tugas
- menjadi ( bersatu )
- bilangan dalam kumpulan ( berdua, berenpat )
- bersama-sama ( berserta )
- mendapat ( beroleh )

* beR- menjadi bel- apabila diimbuhkan pada perkataan ajar dan unjur
beR- + ajar – belajar beR- + unjur - belunjur

* beR- menjadi be- apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan
huruf 'r' beR- + renang – berenang beR- + rasa -- berasa

2) Awalan meN-
fungsi penggunaan / maksud
- melakukan / membuat sesuatu ( mengorek, menggoreng, menggali, melukis )
- mengeluarkan suara ( menyalak, mengaum, mengiau )
- mencari / mengumpulkan ( merotan, merumpur, mendamar )
- menuju sasaran; menghala ke arah/tempat ( melaut, mendarat, menepi, menghulu)
- berlaku seperti / menyerupai ( menggunung, membatu )
- hidup sebagai ( menjanda, menduda )
- menjadi ( menguning, memanjang, memucat )

meng- menjadi menge- apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bersuku kata satu
contohnya mengebom, mengesahkan, mengepos, mengetin, mengecat, dan mengelap
namun demikian ada beberapa kata pinjaman bersuku kata satu yang tidak bergabung dengan imbuhan menge- , contohnya membrek, menstor, mengklip, memblok


Kekecualian

* apitan menge-… -kan tidak menggugurkan kata dasar, contohnya mengetepikan

* beberapa perkataan yang bermula dengan huruf ' p' menerima awalan meN- tanpa
menggugurkan huruf ' p ' pada kata dasar, contohnya mempelopori, mempercayai,
dan mempedulikan,mempunyai,

*beberapa perkataan yang bermula dengan huruf ' t ' menerima awalan meN- tanpa
menggugurkan huruf ' t' pada kata dasar, contohnya menternak, mentertawakan

* kekecualian untuk kata pinjaman yang bermula dengan huruf ' f' dan 'p', contohnya
memfokus, memfitnah, memproses, memproses dan kata pinjaman yang bermula
dengan' k', ' t' dan ' s', contohnya mengkritik , mensyukuri, mentaksir, mentadbir, menstabilkan.

* kata kaji bukan kata pinjaman tetapi menerima awalan meng- untuk membentuk
perkataan pengkaji, meng- + kaji - mengkaji ( menyelidik dan meneliti)


3) Awalan teR-
Fungsi penggunaan/ maksud
- tidak sengaja ( termakan, terlanggar, tersepak )
- keupayaan / kesanggupan ( terangkat, terbawa, tertewas, terdaki )
- keadaan tersedia ( tersusun, terbuka, terkunci )
- paling ( tercantik, terkecil, tertinggi )
- perbuatan yang berterusan ( terjerit-terjerit, tertanya-tanya, ternanti-nanti )

4) Awalan peN-
Fungsi penggunaan / makna
- orang yang melakukan sesuatu ( pengarah, peladang, penyuruh )
- orang yang menjawat tugas ( penghulu, pengurus, pensyarah )
- orang yang gemar / suka sesuatu ( peminum, perokok, penidur )
- orang atau benda yang memiliki sesuatu sifat ( penyabar, pemalu, pendiam )
- alat untuk melakukan sesuatu ( penggali, penumbuk, penyapu, penuai )
- ukuran masa, saiz, atau jarak ( pemeluk, pemanah, pengayuh )
* Apabila peN- diimbuhkan pada kata dasar kerja dan ternak, huruf awal kata dasar
tidak berubah. peN- + kerja – pekerja peN- + ternak -- penternak
* Kata dasar kaji yang menerima awalan peng- akan membentuk
peng- + kaji -- pengkaji ( orang yang membuat kajian )
* Kata dasar kaji yang menerima awalan peN- dengan perubahan huruf k.
peN- + kaji -- pengaji ( orang yang belajar membaca al- Quran )


5) Awalan peR-
Fungsi penggunaan/ makna
- orang yang melakukan kerja ( perburu, pertapa )
- alat atau tempat ( perasap, perbara )
- per- yang bermaksud daripada seperti dalam perkataan perdua, pertiga bukan bentuk yang berasal daripada imbuhan awalan peR-


6) Awalan ke-
Fungsi penggunaan/ makna
- orang atau benda ( kekasih, kehendak, ketua )
- kata bilangan tingkat ( kedua, ketujuh )
- kata bilangan himpunan ( ketiga-tiga, kedua-dua )

* Bagi kata bilangan tingkat, tanda sempang (-) mesti digunakan untuk merangkaikan awalan ke- dengan angka ( ke-3, ke-10, ke-100 )

7) Awalan se-
Fungsi penggunaan/ makna
- menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar dari golongan
kata adjektif ( setinggi, sepedas, seburuk )
- menerbitkan kata keterangan apabila bergabung dengan kata bantu aspek
( sebelum, sesudah, setelah )

8) Awalan memper-
fungsi penggunaan/ maksud
- menganggap / memperlakukan sebagai ( memperhamba, memperalat )
- mengahwini ( memperisteri )
- menjadikan lebih ( mempercepat, memperkecil, memperlebar )
- membahagi ( memperdua, mempertiga )

9) Awalan pinjaman bahasa asing
a)Awalan Sanskrit
pra - bermaksud sebelum/syarat
(prasekolah, prasyarat, prabayar)
juru – bermaksud ahli ( jururawat, juruukur)
maha – paling/tahap terbesar ( mahadewa, mahasiswa )
eka - bermaksud satu ( ekabahasa, ekahala )
dwi – bermaksud dua ( dwibahasa, dwibudaya )
panca – pancaindera bermaksud deria,
'pancarona' bermacam-macam warna
'pancaroba' bermaksud perubahan

b) Awalan Arab-Parsi
'bi-' bermaksud tidak, biasanya digunakan untuk menerbitkan kata adjektif contohnya, biadab bermaksud tidak tahu adab

c) Awalan Yunani-Latin- Ing
pro - sokong/memihak ( prokerajaan, prokomunis )
poli – banyak ( poligon, poligami, poliklinik,politeknik)
anti – menentang ( antibiotik,antisocial, antikerajaan )
auto – secara bersendirian ( automatik, autograph )
sub—sebahagian /pecahan ( subtopik, subjek, subtotal


IMBUHAN AKHIRAN
1) Akhiran an-

Fungsi penggunaan / maksud
- tiap-tiap ( tahunan ) - berbagai-bagai (bunga-bungaan )
- yang menyerupai ( orang-orangan ) - hasil perbuatan ( lukisan ,makanan)
- alat ( kukuran ) - sesuatu yang terkandung ( kandungan )
- beberapa ( ratusan, ribuan, jutaan )

2) Akhiran kan-
hantarkan, serahkan, siapkan

3) Akhiran i-
rasai, akui, patuhi

4) Akhiran pinjaman bahasa asing
a) Imbuhan Sanskrit -wan ( sasterawan, bangsawan, olahragawan )
-wati (peragawati, karyawati, seniwati )
-nita ( biduanita )

b) Imbuhan Arab Parsi - iah ( ilmiah, rohaniah, Jahiliah )
- wi ( duniawi, manusiawi )
- i ( insani, abadi )
-in ( hadirin)
-at ( hadirat, muslimat )
-ah ( Qariah, Ustazah )

c) Imbuhan Yunani- Latin-Ing - isme ( vandalisme,komunisme, nasionalisme)
- si ( komunikasi, respirasi, tradisi
- is ( kritis, praktis, ekonomis )
- al ( kritikal, praktikal
- ik, ( santifik, linguistik )



IMBUHAN APITAN
1) Apitan ke-…-an

Fungsi penggunaan/maksud
- hasil perbuatan ( kerosakan, kejayaan, kemusnahan, kesayangan )
- tempat ( kediaman,kementerian, kedudukan )
- hal/keadaan tentang sesuatu ( kelakuan, kesesakan, keindahan, keagamaan )
- kumpulan ( kepulauan, keturunan )
- mirip sifat ( kebudak-budakan, kepahlawanan )
- sikap mementingkan ( kesukuan, kebangsaan )

2) Apitan peR -…-an
Fungsi penggunaan/maksud
- sesuatu perkara ( pergaduhan, perlakuan )
- sesuatu tempat ( perkhemahan, perhentian, perpustakaan)
- tempat himpunan ( perindustrian, perumahan, perikanan )
- peristiwa ( perpisahan, pertemuan,pertandingan )
- hasil perbuatan ( perdamaian, permuafakatan )

3) Apitan peN-…-an
Fungsi penggunaan/maksud
- alat deria ( penglihatan, pendengaran )
- usaha/proses/hal ( pencemaran, pendaftaran, peningkatan )
- hasil perbuatan ( pendapatan, penderitaan, penggantungan )
- tindakan/kerja ( penyatuan, penanaman )

* Imbuhan apitan peR-…-an dan peN-…-an yang menggunakan kata dasar yang sama
membawa maksud yang berlainan
- perairan bermaksud laut yang termasuk dalam kawasan /wilayah
- pengairan bermaksud usaha mengairi ( kawasan pertanian )

-pertahanan bermaksud tempat pembelaan/hal mempertahankan
-penahahan bermaksud perbuatan menahan

-pergantungan bermaksud tempat mengharapkan pertolongan
- penggantungan bermaksud perbuatan menggantungkan sesuatu

- perkuburan bermaksud tanah lapang/ tempat menguburkan jenazah
- penguburan bermaksudmenguburkan mayat

- perpindahan bermaksud proses peralihan
- pemindahan perbuatan memindahkan

- pedalaman bermaksud daerah yang jauh dari pantai ( terletak di ceruk pelusuk )
- pendalaman bermaksud kerja-kerja /tindakan mendalamkan


- persatuan bermaksud gabungan, ikatan aatu kumpulan
- penyatuan bermaksud perbuatuan menyatukan

- pertemuan bermaksud perjumpaan/ perhimpunan/tempat berkumpul
- penemuan bermaksud sesuatu yang didapati, menemui atau menemukan

- persembunyian bermaksud tempat bersembunyi
- penyembunyian bermaksud perbuatan menyembunyikan

- pertambahan bermaksud keadaan yang bertambah
- penambahan bermaksud memberi tambahan pada

-perkembangan bermaksud pertumbuhan ( menjadi semakin maju )
- pengembangan bermaksud usaha mengembangkan/ pengembangan dan penguncupan

- perlanggaran bermaksud kejadian berlanggar
-pelanggaran bermaksud menyerang/menyerbu atau menentang peratuaran/adat

- perubahan bermaksud pertukaran
- pengubahan bermaksud perbuatan mengubahkan

- perubatan bermaksud yang berkaitan dengan ubat/ proses mengubati
- pengubatan bermaksud menyembuhkan penyakit

- perletakan bermaksud meletakkan jawatan
- peletakan bermaksud meletakkan sesuatu di tempat tertentu


4) Apitan meN-…-kan
Fungsi penggunaan / maksud
- menjadikan sesuatu sebagai ( menghadiahkan sebentuk cincin )
- memasukkan sesuatu ke dalam ( mengandangkan )
- membawa ke darat ( mendaratkan )
- menjadikan satu ( menyatukan )
- menyebabkan menjadi lebih besar ( membesarkan)
- menjadikan berhubung ( menghubungkan ) ( membesarkan )
- membeli untuk ( membelikan adik )
- menyebabkan berdiri ( mendirikan )
- membawa lari ( melarikan diri )
- membawa keluar ( mengeluarkan )

5) Apitan meN -… -i
Fungsi penggunaan
- rindu akan ( merindui )
- memberikan sesuatu kepada ( menghadiahi)
- memberi sifat penuh ( memenuhi )
- sifat marah kepada ( memarahi )
- melakukan perbuatan kasar ( mengasari )
- mengirim sesuatu kepada ( mengirimi )
- menikam berkali-kali ( menikami )
- membuangmengadakan kulit ( menguliti )



* Imbuhan apitan meN-…-i dan meN-…-kan yang menggunakan kata dasar yang sama tetapi membawa maksud yang berbeza.

menjalankan- menjalankan tugas
menjalani – proses mengalami/ melalui

menjatuhkan – mengenakan hukuman
menjatuhi – menerima hukuman

mengirimkan – menyerahkan sesuatu
mengirimi – memberi seseorang

menganugerahkan – memberi sesuatu
menganugerahi – mengurnai seseorang

memenuhkan – perbuatan mengisi
memenuhi – memadai/memuaskan

menemukan –berjumpa dengan objek yang dicari
menemui – bertemu dengan seseora

6) Apitan memper… kan
Fungsi penggunaan /maksud
- menjadikan (objek) sebagai sebab ( mempertikaikan )
- menjadikan bersuami ( mempersuamikan )
- mengahwinkan anak laki-laki ( memperisterikan )
- menyebabkan dapat didengar ( memperdengarkan )

7) Apitan memper…i
Fungsi penggunaan
- beringat akan/ mengenangkn sesuatu peristiwa ( memperingati )
- menjadikan objek beroleh senjata ( mempersenjatai )
- menjadikan objek baru semula ( memperbaharui )

8) Apitan ber -…- an
- banyak/ merata-rata ( berguguran, bertaburan )
- saling memegang ( berpegang-pegangan )
-
9) Apitan ber-…-kan
- bersenjata dengan ( bersenjatakan )
- bertanya dengan ( bertanyakan )

10) Apitan ke-… an ( pasif )
- ditimpa sesuatu ( kelalangan, keracunan )
- dapat dilihat/ dirasa ( kelihatan, ketakutan )

11) Apitan ter …kan ( pasif )
- dapat dijelaskan ( terjelaskan )

12) Apitan ter…I ( pasif )
-dapat diatasi ( teratasi)


IMBUHAN SISIPAN
-kata-kata terbitan yang terjadi dengan adanya bentuk-bentuk sisipan seperti el-, em-,dan er-
- bentuk sisipan tidak produktif lagi
1) Sisipan el-
( telunjuk, geletar, selerak, kelemumur, keluping, kelupas )
2) Sisipan em-
( gemuruh, gemerlap, semerbak, gementar, kemunting )
3) Sisipan er-
( seruling, gerigi, gerodak, serabut )



PROSES PEMAJMUKAN

Kata majmuk terhasil apabila dua kata dasar atau lebih digabungkan. Penggabungan ini akan membawa makna tertentu.

Bentuk-bentuk Kata Majmuk

 Rangkai kata bebas
 ketua menteri
 tengah hari
 jalan raya
 serai wangi
 segi tiga

 Istilah khusus
 deria rasa
 hukum alamiah
 graf terarah
 meter alir
 rapat umum
 air mata
 bulu roma

 Kiasan
 ringan tulang
 buah fikiran
 darah muda
 anak emas
 bulan madu

 Selain itu, terdapat beberapa kata yang penggunaannya telah dianggap dan dieja sebagai satu perkataan seperti yang berikut:

antarabangsa bumiputera jawatankuasa
kakitangan kerjasama warganegara
olahraga pesuruhjaya setiausaha
sukarela suruhanjaya tandatangan
tanggungjawab matahari beritahu


 Penggunaan kata partikel ‘pun’ dicantum dengan kata yang sebelumnya.
meskipun biarpun lagipun

Kata majmuk boleh juga menerima imbuhan untuk membentuk kata terbitan. Pengimbuhan kata majmuk terbahagi kepada dua bentuk, iaitu:

 Kata majmuk yang menerima awalan atau akhiran tetap dieja terpisah seperti yang berikut:
 terima kasih - berterima kasih
 rumah tangga – berumah tangga
 ulang kaji – mengulang kaji
 daya serap – daya serapan

 Kata majmuk yang menerima apitan dieja secara bercantum (sebagai satu kata)
 salah guna – menyalahgunakan
 ibu bapa – keibubapaan
 kuat kuasa – dikuatkuasakan
 surat khabar – persuratkhabaran
 lipat ganda - melipatgandakan

No comments:

Post a Comment